کنتورهای سه فاز و تک فاز  در نوع های مختلف به شرح ذیل می باشد.

کنتورهای  3   فاز  25   آمپر                                قیمت:000/300 تومان

کنتورهای  3   فاز 50   آمپر                                 قیمت:000/600 تومان

کنتورهای  3   فاز  75   آمپر                                قیمت:000/900 تومان

کنتورهای  3   فاز  100 آمپر                               قیمت:000/1200 تومان


کنتورهای تک فاز خانگی و تجاری

 

25 آمپر تک فاز 55000 تا 000/130

32 آمپر تک فاز 75000 تا 000/150